Objectes i Fins

Les actuacions de la Fundació podran ser desenvolupades, totalment o parcialment, en col·laboració amb les administracions públiques, amb empreses públiques o privades i amb col·lectius ciutadans o particulars, com també amb altres fundacions i entitats, i amb aquesta finalitat se subscriuran convenis de col·laboració. Especialment, es podran establir relacions de col·laboració a través de convenis amb l’entitat bancària, de la qual és accionista la Fundació.

Objectes i Fins:

 1. El manteniment, la continuació i el desenvolupament de l’obra beneficosocial, pròpia o en col·laboració, de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears, d’acord amb els objectius que es concreten més endavant. Amb la seva constitució, la Fundació assumeix, amb caràcter general, aquesta obra social.
 2. La gestió, supervisió i seguiment adequats del seu patrimoni en general i, especialment, de la seva participació en una entitat de crèdit.
 3. Si escau, la gestió i administració de les activitats pròpies del Mont de Pietat, d’acord amb la normativa que hi sigui aplicable.

Finalitat:

La Fundació, sense ànim de lucre, té com a finalitat fonamental col·laborar en el benestar social, en la millora de l’educació i el medi ambient i en el progrés cultural de la població del seu àmbit d’actuació i, per això, la seva activitat s’orienta, entre altres fins anàlegs d’interès general, al suport del desenvolupament cultural i a la recerca, en totes les seves manifestacions:

 1. Donar suport a la formació professional i empresarial, mitjançant accions directes de formació i el foment d’estudis que permetin descobrir noves possibilitats econòmiques per a la comunitat i promoure la millora d’oportunitats per a la joventut.
 2. Fer atenció a la infància, gent gran, marginats i en general als sectors més necessitats de la societat, pel que fa sobretot a aspectes assistencials i educatius.
 3. Ajudar en la millora de les condicions de vida de les comunitats i col·lectius més pobres i la integració racial i social.
 4. Ajudar en la protecció del medi ambient i en la conservació i restauració del patrimoni historicoartístic.
 5. Fomentar l’educació financera en el seu àmbit d’actuació.
 6. Col·laborar amb altres institucions públiques i privades pel que fa als aspectes anteriors, unint esforços que permetin aconseguir uns millors resultats per a la societat.
 7. Vetllar pel contingut social de l’entitat de crèdit, i impulsar-lo, en el marc de la participació accionarial en aquesta.
 8. Com a continuadora de la Caixa de Balears, vetllar en general pel manteniment del seu patrimoni historicoartístic, la seva documentació institucional i el seu patrimoni històric.

Igualment, la Fundació podrà desenvolupar activitats complementàries de les anteriorment ressenyades, per al millor compliment de les seves finalitats.