Patronat de la Fundació

La representació, govern i administració de la Fundació s’atribueix a un Patronat que exercirà les seves funcions per si mateix, o a través del seu Comitè Executiu.

Correspon al Patronat complir les finalitats fundacionals, administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, com també mantenir-ne plenament el rendiment i utilitat.

La composició del Patronat és la següent:

 1. Quatre membres representants de la Junta Patronal, associació legalment constituïda com a organisme subrogat dels fundadors de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears, designats per l’assemblea de l’esmentada Junta.
 2. Quatre membres, designats per les entitats representatives d’interessos col·lectius en l’àmbit d’actuació de la Fundació: dos d’entitats d’interès social, un d’entitats educatives i un d’entitats culturals o mediambientals, de reconegut arrelament  i que determini el Patronat en cada procés de renovació.
 3. Quatre membres, designats pel Patronat, d’entre persones independents de reconegut prestigi professional que representin, respectivament, les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 4. Dos membres, com a experts financers / jurídics, que seran nomenats, respectivament, pels Col·legis d’Economistes i d’Advocats de les Illes Balears. Aquests dos membres no podran pertànyer, a la vegada, a la Junta Patronal.
 5. Si escau, un membre, designat pel Patronat, entre persones privades, físiques o jurídiques, que hagin aportat de manera significativa recursos a la Fundació. En cas de persona jurídica, aquesta designarà la persona física que el representi.

  Membres del Patronat: 

  • En representació de la Junta de Patrons: Antonio Ivo Pou Estebas, Eugenia Cusí Costa, Gabriel Lladó Ribot i José Maria Cardona Ribas.
  • Per part de les entitats que representen interessos col·lectius socials, educatius, culturals i mediambientals: David Martínez Bestard (Projecte Home), Margarita Payeras Llodrà (UIB), Aniol Esteban Claret (Fundació Marilles) i Maria Antonia Bosch Terrasa (Club d’esplai Jovent).
  • Pel que fa a Independents de prestigi: Josefa Ignacia Carreras Pons (per Menorca) i Catalina Cunill Lladó (Mallorca).
  • Quant a les persones amb experiència financera i jurídica: pel Col·legi d’Economistes, Onofre Martorell Cunill, i pel Col·legi d’Advocats, Martín Aleñar Feliu.
  • Representant del Govern, amb veu i sense vot: persona designada per la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.